உங்கள் கம்ப்யூட்டர் சந்தேகங்களை அனுப்பும்பொழுது உங்கள் பெயர், ஊர் மற்றும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் விண்டோஸ் புரோகிராம் (Operating System) என்ன என்பதையும் என் ஈமெயில் முகவரிக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் mdkhan@gmail.com

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் பாடம்


மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் - வேர்டுமைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 11 (How to remove Enter ?)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 10 (Insert Clip Art, Shapes)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 9 (Insert Table, Pictures)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 8 (Spelling & Grammar Check)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 7 (Bullets, Numbers, Alignments)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 6 (Letter Style, Size, Hilight, Color)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 5 (Quick Access,Styles, Bold, Italic, Underline)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 4 (New, Save, Save As, Print)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு அறிமுகம் - பாடம் 3

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எங்கே இருக்கிறது - பாடம் 2

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் ஓர் அறிமுகம் பாடம் - 1மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் - எக்ஸெல்மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 17 ( ஒரே செல் எழுத்துக்களை இரண்டு மூன்று செல்லாக மாற்றுவது ? )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 16 ( இரண்டு செல் எழுத்துக்களை ஒரே செல்லில் மாற்றுவது ? )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 15 ( Transpose... )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 14 ( வரிசை எண்... )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 13 ( Multiple )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 12 ( Minus - Divide )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 11 ( SUM - TOTAL )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 10 ( Text Orientation, Center Text)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 9 (Insert Column, Wrap Text)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 8 (Invoice Format)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 7 (Invoice Format)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 6 (Invoice Format)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 5 (Invoice Format)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 4 (Border)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 3 (Font Size)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் - பாடம் 2 (Home)

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எக்ஸெல் பாடம் - 1 (Clear Default Cell Lines)
மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் - பவர்பாயிண்ட்மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் பவர்பாயிண்ட்- பாடம் 5 ( Animation Slide உருவாக்குவது எப்படி ? )


மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் பவர்பாயிண்ட்- பாடம் 4 ( Designing Slide உருவாக்குவது எப்படி ? )


மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் பவர்பாயிண்ட்- பாடம் 3 ( பாடர் லைன் )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் பவர்பாயிண்ட்- பாடம் 2 ( முக்கிய டூல்கள் )

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் பவர்பாயிண்ட்- பாடம் 1 ( அறிமுகம் )